Raport 2012 - 2013

 

 

 

 

 

V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za rok 2012 a 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu předkládá:     Vojtěch Hermann

                                   ředitel společnosti

 

 

 

 

Schváleno správní radou Železničního muzea moravskoslezského, o.p.s. dne 25. 3. 2014

 

 

 

 

Obsah:

 

 

 1. Úvodní slovo ředitele
 2. Poslání Železničnho muzea moravskoslezského o.p.s. (ŽMMS)
 3. Historie ŽMMS
 4. Kdo je ŽMMS
 5. Činnost muzea
 1. Oblast získávání finančních a materiálních prostředků

 

 

 1. Propagace a reklama
 1. Oblast naplňování hlavních cílů muzea

 

 

 1. Finanční zpráva, finanční plán na rok 2014
 2. Závěr

 

 

 

 

 

 

Příloha: Roční účetní uzávěrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Úvodní slovo ředitele

 

 

Hodnocení prvního roku činnosti ŽMMS je složitější, neboť jde také o premiéru hodnocení – výroční zprávy.

Činnost muzea od založení v roce 2012 se odvíjela především na postupném budování muzea a zajištění finanční podpory. Bylo nutné stabilizovat základní kádr zaměstnanců, připravit základní smlouvy pro činnost a provoz muzea, připravit prázdné prostory pro expozici výstavy, naučit se zpracování projektů pro žádosti na nadace.

Toto vše se nám podařilo. Bylo to především zásluhou několika nadšenců, kteří pomáhali bezúplatně připravovat podmínky provozu muzea a připravovat první výstavu pro veřejnost. Velkou podporu mělo muzeum především u členů Správní rady, Dozorčí rady i zakladatelů. Nesmím zapomenout i na podporu, kteroé se muzeu dostalo v regionálních i celostátních médiích.

 

Potěšující je, že se nám podařilo naplnit cíle, které jsme si předsevzali pro rok 2012 a 2013.

 

 

Ing. Jaroslav Adamec                            Ing. Jiří Valeček                        Vojtěch Hermann

předseda                                              předseda                                  ředitel

Správní rady                                         Dozorčí rady

 

 

 

 

 

 1. Poslání ŽMMS

 

ŽMMS je obecně prospěšná společnost, která má za cíl provozovat železniční muzeum s působností v Moravskoslezském kraji. Muzeum bude provozovat výstavy s tématikou historie železnice, webové stránky s cílem zvýšení povědomí o historii železnice s aktuálními informacemi, odkazy a zprávami o nových poznatcích z historie železniční dopravy v obvodu MS kraje. Umožnit badání zájemcům v archiváliích železničního muzea. ŽMMS bude podporovat, organizovat nebo pořádat nostalgické jízdy u příležitosti výročí jednotlivých tratí a vleček nebo tematicky zaměřených akcí. Také se zaměří na ochranu památek a dědictví železnice a jiného nehmotného dědictví historie železnice. O aktivitách ŽMMS a konkrétních akcích se snaží informovat širokou veřejnost prostřednictvím médií a vlastních internetových stránek – www.zmms.cz.

 

Základním posláním společnosti je:

 

Provozovat železniční muzeum s působností v Moravskoslezském kraji. Bude zaměřeno na přiblížení historické železniční dopravy především v 19. a 20. století. 

 1. Náplň činnosti společnosti:
  1. Provozování a rozšiřování aktivit železničního muzea.
  2. Pořádání výstav s historickou tématikou železnice.
  3. Provozování webových stránek společnosti s aktuálními informacemi, odkazy a zprávami o nových poznatcích z historie železniční dopravy v obvodu MS kraje.
  4. Publikační činnost s cílem zvýšení povědomí o historii železnice a pořádání veřejných přednášek, diskusních setkání, jejichž cílem bude přiblížit vznik a rozvoj železniční dopravy na Ostravsku.
  5. Poskytování odborných konzultací pro návštěvníky muzea o historii železniční dopravy na Ostravsku. 
  6. Umožnění badání zájemcům v archiváliích železničního muzea.
  7. Podpora, organizování nebo pořádání nostalgických jízd.
  8. Ochrana památek a dědictví železnice a jiného nehmotného dědictví historie železnice.
  9. Ukázky historických a moderních kolejových vozidel, propagace železniční dopravy - nad rámec činnosti muzea.

 

 1. Způsob poskytování služeb:
  1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zájemcům v souladu s prioritami stanovenými správní radou.
  2. Společnost spolupracuje s městy a obcemi MS kraje a poskytuje jim podklady k historii železnice v jejich lokalitách
  3. Společnost spolupracuje s dalšími českými i zahraničními společnostmi se stejnou náplní činnosti.
  4. Společnost připravuje informační systém ke vzdělávání školní mládeže o historii železnice a podmínky této propagace a informační materiály pro školy a mládež.
  5. Společnost poskytuje informační a konzultační služby týkající v rozsahu aktivit společnosti.  

 

 1. Společnost je oprávněna realizovat pro naplnění svého poslání tyto doplňkové činnosti:
  1. poradenskou činnost
  2. vzdělávání
  3. vydavatelství
  4. propagace

 

 1. Historie ŽMMS

 

Myšlenka založit železniční muzeum v Ostravě vznikla již v roce 2000. Tehdy České dráhy, Správa dopravní cesty Ostrava připravovala projekt na rekonstrukci historické výpravní budovy z 19. století v železniční stanici Ostrava střed, kde tyto prostory navrhla. Pro zamyšlené zaměření regionálního železničního muzea byla snaha dokumentovat historii železnice na Ostravsku od příjezdu prvního vlaku do Ostravy a Bohumína dne 1. května 1847 do současnosti a to ve specializovaných činnostech železnice především dopravy a železniční infrastruktury. Vzniká tak značný prostor pro práci zájemců o tuto část moravskoslezského regionu a jeho historii. Archivy jednotlivých odborných činnosti na železnici, které jsou dnes ve správě drah a ze kterých se dá čerpat, jsou v různých objektech a někdy, již u různých organizací. Sbírková činnost železničních artefaktů je prováděná jen zapálenými jednotlivci, většinou bez odborného hodnocení předmětů, bez jejich ošetření a bez znalosti jejich historie a souvislosti. A to zcela na vlastní náklady bez nároku na ocenění

Bylo konstatováno, že Ostravsko nemá železniční muzeum, ale není ani muzejní expozice, která by význam železné dráhy, tohoto fenoménu pro rozvoj dnes již Moravskoslezského kraje zaznamenala. Objektivně vzato byly v Ostravě pro vznik železničního muzea podmínky jako málo kde!

 1. a) Železnice v Moravskoslezském kraji má evropskou historii a kontinentální význam
 2. b) Na Ostravsku, Opavsku a Těšínsku stále stojí historické stavby a objekty dráhy
 3. c) V Ostravě a v regionu jsou odborně vzdělaní lidé s osobním nasazením pro věc dokumentovat historii železniční dráhy v regionu
 4. d) V kraji jsou sběratele originálních železničních artefaktů, kteří by rádi a své sbírky prezentovali na veřejnosti.
 5. e) Nedaleký Bohumín byl a je dosud křižovatkou tří historických železničních drah: Severní dráhy císaře Ferdinanda, Pruské Hornoslezské dráhy prince Viléma a Košicko - bohumínské dráhy,

 

Impulsem pro muzeum byla i skutečnost, že v současné době dochází k rychlé obměně techniky na železnici a původní technické a technologické předměty a zařízení jsou likvidovány. Taktéž lidé mají doma různé sbírky a nevědí, kam tyto dokumenty, zařízení a předměty umístit. Zároveň vzniká digitální fond, který není kde archivovat. Neexistuje jednotné místo, kde by byly umístěny historické údaje vývoje železnice na Ostravsku. V mediích jsou pak uváděny zkreslené informace o historických událostech. V mnoha ohledech mají muzejní knihovny ve srovnání s veřejnými knihovnami horší postavení. Nejsou dostatečně vybavené informačními technologiemi, takže nemohou využívat jejich možností. Často unikátní knižní fondy nejsou dostatečně zpracované. Tady je další možnost, aby železniční muzeum archivovalo vedle knih, rukopisů a historických fondů i jiné materiály a dokumenty jako jsou fotografie, plakáty, výstavní katalogy a podobně.

Praktickou myšlenku na zřízení železničního muzea v Ostravě znovu inicioval v roce 2006 vedoucí kanceláře vrchního přednosty Správy dopravní cesty v Ostravě pan Vojtěch Hermann. Využil situace, že v této době odešlo do důchodů několik vedoucích zaměstnanců vedení organizace z různých odborných činností. Jmenovitě to byl Ing. Ladislav Drozd, který vedl skupinu a dále to byl František Hromada, Ing. Milan Grim, Ing. Miroslav Brdíčko, Tomáš Havlín, Ing. Milan Růžička a Petr Woller. Poprvé se sešli 23. 11. 2006 a od prvního dne se velmi iniciativně zajímali o možnosti zřízení muzea v oblasti dopravy a infrastruktury, neboť oblast kolejových vozidel je již v Česku dostatečně podchycená. Jednali s možnými partnery, zajímali se o způsoby zřízení jiných muzeí na Ostravsku, ekonomickou stránku i místa pro vznik muzea. Hlavní překážkou však bylo místo - objekt pro muzeum. Vhodné objekty však byly v majetku Českých drah.

Přínosem pro zřízení železničního muzea byla i podnětná a dobře organizovaná akce Ostravského muzea ve dnech 1. - 3. února 2007 na Černé louce v Ostravě pod názvem - Setkání muzeí Horního Slezska a veletrh hornoslezských muzeí - byla zajímavým kulturním přínosem pro obyvatelé Ostravy, kteří se tak mohli seznámit s historií i současnosti, kdysi společného území spojeného železniční dráhou s hlavním městem rakouské monarchie Vídni, později pak s Berlínem, Krakovem a Košicemi. Na veletrhu muzeí vystavovalo celkem 18 polských a 8 českých muzeí. Nebylo překvapením, že železniční dopravou, její historii a zejména její důležitosti pro průmyslový rozvoj tohoto území se však nezabývala žádná expozice.

Bylo uvažováno že, muzeum bude určeno všem věkovým kategoriím, které by zde našly různé oblasti exponátů z historie železnice - původní železniční zařízení a předměty, historické fotografie, původní výkresy, písemné dokumenty, předpisy, jízdní řády, mapy, obrázky, filmy, knihy a časopisy se železniční tématikou apod. Předmětem úvah bylo, že součástí muzea by se stala i modelová železnice včetně prostorů pro modelářské fanoušky Na Ostravsku je dostatek odborníků, kteří by uměli toto modelové kolejiště postavit (muzeum však nyní nemá vhodné prostory).

Bylo konstatováno, že dojde k vytvoření jednotného místa pro umístění všech historických údajů vývoje železnice na Ostravsku. Muzeum by zajistilo archivaci vznikajícího digitálního fondu. Počítá s vlastní knihovnou. Vedle toho muzeum může shromažďovat dobové fotografie, plakáty, výstavní katalogy apod. Byl záměr, aby zájemcům o badatelskou činnost z historie železnice byl zpřístupněn archív, včetně evidence odkazů na další archívy se železniční tematikou.

Muzeum tohoto charakteru v Česku není. Ostatní muzea jsou zaměřena na železniční vozidla a jen některá města mají muzea s menší expozici orientovanou na příslušnou místní regionální trať.

Při výběru vhodné budovy pro železniční muzeum se nejvhodnějším objektem jevila výpravní budova v železniční stanici Ostravě střed. Jde o historickou památnou budovu z roku 1880. Byla zachována původní architektura budovy a výpravní budova je ozdobou Statutárního města Ostravy. Patří mezi památky města a historicky do že1ezničního muzea zapadá. Dalším důvodem bylo, že budova muzea je v linii atraktivní trasy odpočinkové lokality Černá louka - obchodní zóna Karolina - muzeum Dolní oblast Vítkovice.

Bylo osloveno Generální ředitelství Českých drah, ale ze strany tehdejšího vedení Českých drah nebyl zájem ke vstřícnému pronájmu objektu. V roce 2008 tak byla činnost pracovní skupiny ukončena.

Další podnět na vznik železničního muzea byl v roce 2011. Již během veletrhu Czech Raildays bylo na toto téma hovořeno i se zástupci železničních firem na Ostravsku. Zájem byl, a proto byly podniknuty první kroky zakladatelů na vytvoření podmínek vzniku muzea.

Byly osloveny České dráhy o možnosti vstřícného nájmu objektu pro železniční muzeum. Byly zpracovány návrhy činnosti a důvody pro vznik muzea. Zároveň zakladatelé jednali s lidmi, se kterými bylo uvažováno do Správní rady a Dozorčí rady.

První jednání o výši nájmu proběhlo v prosinci 2011 na GŘ Českých drah. Vzhledem k personálním změnám na GŘ ČD proběhlo ještě jedno jednání dne 16. 01. 2012. Zde byla stanovena i reálnost výše nájmu. K tomuto byla zaslána oficiální písemná žádost připravovaného muzea, na kterou České dráhy odpověděly počátkem dubna. České dráhy vyšly železničnímu muzeu vstříc a stanovily akceptovatelné nájemné.

Tyto první kroky připravovali zakladatelé, kterými se stali:

Vojtěch Hermann, Ing. Jaroslav Adamec, Ing. Radek Podstawka a Ing. Martina Baronová.

Ještě v tomto měsíci dne 25. 04. 2012 se sešli zakladatelé, navržení členové Správní rady a Dozorčí rady. Projednali rozsah činnosti. Bylo rozhodnuto, že do rozsahu činnosti muzea bude zahrnutá i historie železničního provozu na vlečkách hutí a šachet jako historické specifičnosti Ostravska. Byl potvrzen zájem přítomných se podílet na přípravě a zpracování podkladu pro zaregistrování muzea u Krajského soudu. Bylo rozhodnuto o vzniku neziskové organizace - obecně prospěšné společnosti. Bylo rozhodnuto o názvu, který by specifikoval územní rozsah činnosti železničního muzea. Byl schválen název Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. Zároveň zakladatelé navrhli a přítomní podpořili návrh na prvního ředitele muzea pana Vojtěch Hermanna.

 Zakládací smlouvou ze dne 11. 06. 2012 byla založena obecně prospěšná společnost Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., která vznikla 26. září 2012 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložka číslo 1086.

 

 

 1.  Kdo je ŽMMS

 

Společnost má dle schváleného Statutu v roce 2012 s 9 člennou Správní radu a 3 člennou Dozorčí radu.

Správní rada společnosti byla ve složení: Ing. Jaroslav Adamec, Ing. Stanislav Bolek, Ing. Bohumil Bonczek, Ing. Miroslav Boublík, Ing. Miroslav Fabian, Ing. Jiří Kohout. V roce 2013 došlo k obměně, kdy Ing. Misroslav Fabián byl nahrazen Ing. Jiřím Tylichem.
Dozorčí rada společnosti byla ve složení: Ing. Josef Juřeník, Ing. Jiří Valeček, Ing. Pavel Šuta       

Dle Statutu jsou do činnosti muzea zahrnutí i zaměstnanci muzea a odborné skupiny. Odborné skupiny, které by byly zaměřeny podle odbornosti železničního provozu, se však nepodařilo realizovat. Je předpoklad až v roce 2014. Tyto odborné skupiny mohou být pojmenovány i názvem „klub“.        

Poděkování za práci ve prospěch společnosti patří nejen zde vyjmenovaným, ale i všem ostatním, kteří se zasloužili o provoz muzea a jeho další rozvoj. Patří sem zejména Ing. Ladislav Drozd, Zbyněk Krůl, Pavel Sládek, Jiří Král, Michaela Vavřačová.

 

 1. Činnost muzea v roce 2012 a 2013

 

Činnost vycházela ze schváleného Statutu. Byla pokračováním naplňování jeho obsahu od založení společnosti dne 11. 6. 2012 a později po zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností dne 26. 9. 2012, vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložka číslo 1086.

 

Schůzová činnost.

 

Zasedání zakladatelů dne 16. 01. 2013 ve firmě AWT

 • Příprava projektů grantů
 • Financování muzea
 • Obměna Správní rady a Dozorčí rady

 

Zasedání zakladatelů a SR společnosti dne 23. 5. 2012 v žst. Ostrava

 • Informace o znění Zakládací smlouvy z 23. 05. 2012 a její podepsáni
 • Volba předsedy Správní rady
 • Jmenování ředitele v souladu se Zakládací smlouvou, kterou podepsali zakladatele dne 23. 05. 2012
 • Projednání a schválení Statutu společnosti
 • Stanovení rozsahu pravomoci ředitele společnosti
 • Stanovení úkolů řediteli společnosti
 • Stanovení smluvního poměru ředitele společnosti,

 

Zasedání zakladatelů, Správní rady, Dozorčí rady konaného dne 8. 10. 2012 v prostorách muzea v žst. Ostrava střed

 • Dispoziční uspořádání muzea
 • Stav činnosti muzea
 • Výhled činnosti do konce roku
 • Posouzení a výsledek soutěže loga muzea
 • Financování muzea

 

Společného setkání zakladatelů, Správní rady, Dozorčí rady a zaměstnanců konaného dne 3. 12. 2012 v prostorách muzea

 • Prohlídka pronajatých výstavních prostor muzea
 • Změny zaměstnanců muzea
 • Dosavadní stav činnosti a výhled na rok 2013
  Finanční rozpočet na rok 2013
 • Návrhy na organizaci muzea v roce 2013

 

Zasedání zakladatelů, Správní rady a Dozorčí rady dne 18. 3. 2013 v budově ČD Cargo Ostrava

 • Vývoj a stav podaných grantů
 • Projednání činnosti muzea, personálie
 • Návrhy obměny Správní rady a Dozorčí rady
 • Dispoziční uspořádání výstavy muzea a vybavení výstavních prostor muzea
 • Zpráva o financování muzea, sponzoři a výhled do konce roku 2013
 • Návrhy na organizaci muzea
 • Návrhy na zaměření činnosti do konce roku 2013

 

Zasedání zakladatelů, Správní rady, Dozorčí rady dne 3. 6. 2013 v budově ČD Cargo Ostrava

 • Projednání a obměna Správní rady
 • Zpráva o činnosti muzea od prosince 2012
 • Změny v uspořádání muzea a vybavení muzea
 • Zpráva o financování muzea a výhled do konce roku
 • Stav reklamy pro firmy při jejich finanční podpoře
 • Návrhy na přípravu výstavy

 

Zasedání zakladatelů, Správní rady, Dozorčí rady dne 23. 9. 2013 v budově SŽDC - OŘ Ostrava

 • Projednání obměny Správní rady a Dozorčí rady v roce 2014
 • Příprava výstavy – otevření muzea veřejnosti
 • Zpráva o financování muzea a výhled do konce roku
 • Stav reklamy pro firmy při jejich finanční podpoře
 • Návrhy na změny organizaci muzea
 • Návrhy na zaměření činnosti v roce 2014

 

Společné zasedání zakladatelů, Správní rady, Dozorčí rady a zaměstnanců muzea dne 5. 12. 2013 v restauraci Adagio v Ostravě.

 • Seznámení s personálním obsazením orgánu a zaměstnanců muzea
 • Zpráva o činnosti muzea za rok 2013, včetně zprávy o financování muzea
 • Návrhy na zaměření činnosti v roce 2014
 • Návrhy na organizaci muzea

 

Zasedání Dozorčí rady a zaměstnanců muzea dne 23. 5. 2012.

 • Volba předsedy
 • Seznámení s náplní členu DR
 • Plán práce

 

Zasedání Dozorčí rady dne 8. 10. 2012.

 • Příspěvky sponzorů
 • Náklady na rok 2012
 • Náklady a příjmy na rok 2013

 

Zasedání Dozorčí rady dne 3. 12. 2012.

 • Informace o činnosti muzea
 • Náklady a příjmy 2012
 • Plán práce na rok 2013

 

Zasedání Dozorčí rady dne 8. 3. 2013.

 • Informace o činnosti muzea
 • Předběžné hospodařeni muzea

 

Zasedání Dozorčí rady dne 3. 6. 2013.

 • Přehled o grantech a jejich finanční hodnoty
 • Hospodaření muzea za rok 2012
 • Požární kontrola muzea

 

Zasedání Dozorčí rady dne 23. 9. 2013.

 • Stav příprav výstavy
 • Projednání návrhu financí do konce roku 2013
 • Kontrola podepsaných smluv

 

Zasedání Dozorčí rady dne 5. 12. 2013.

 • Hodnocení činnosti muzea na úseku organizace výstavy
 • Hodnocení činnosti muzea z hlediska zákonných ustanovení
 • Výhled na rok 2014

 

 

Legislativní a organizační oblast

 • Veškeré legislativní a organizační náležitosti byly splněny

 

 

 1. Oblast získávání finančních a materiálních prostředků

 

 • Vklad zakladatelů
 • Poskytnutí prezentace, reklamních prostor muzea (CZ LOKO, Statutární město Ostrava, VÚŽ, AWT a.s., TRAIL, s.r.o.).
 • Na získání formou darů (BONATRANS, a.s., Obvod Moravská Ostrava a Přívoz),
 • Prostřednictvím schválených projektů u grantů (Nadace OKD, Nadace Landek,)
 • Materiální podpora

 

Celková hodnota přijetí finančních prostředků za rok 2012 a 2013 činí:  445 000 Kč.

Tržby z prodeje služeb – vstupenky za rok 2013 činí 6 840 Kč

Celkové náklady v roce 2012 činí 14 087 Kč.

Celkové náklady v roce 2013 činí 411 005 Kč.

Mzdové náklady – DPP – činí 46 395 Kč.

 

Viz příloha.

 

 

 1. Propagace a reklama

 

S otevřením muzea pro veřejnost byla veřejnost seznámena prostřednictvím médií. Informace byla zveřejněna v regionálním radiu, televizi POLAR, prostřednictvím ČTK také v tisku, např. Deník, IDnes, Głos Ludu. Z firemních novin to bylo především týdeníku Horník, železničním týdeníku Obzor (celorepublikový rozsah), čtrnáctideníku Železničář a měsíčníku Moje železnice (oba celorepublikový rozsah). V těchto firemních novinách byla uvedena podpora Nadace OKD. Pokračuje zájem různých organizaci zahrnout muzeum do svých propagačních nabídek.

Dále je informovanost ostravské i širší veřejnost prezentovaná na internetových stránkách muzea.

 

 

 1. Oblast naplňování hlavních cílů muzea

Provozování a rozšiřování aktivit železničního muzea.

Muzeum a jeho obě výstavy postupně navštěvují občané Statutárního města Ostrava, občané regionu, fandové historie železnice, studenti a žáci středních a základních škol Ostravska, zaměstnanci a bývalí zaměstnanci na železnici, vlečkových provozů na šachtách. Postupně jak proniká mezi veřejnost informace o muzeu, zvyšuje se pomalu návštěvnost.

Pořádání výstav s historickou tématikou železnice.

Vytvoření výstavy, která bude mapovat historii železnice na Ostravsku a ve Slezsku. Výstava by byla koncipovaná pod názvem „Historie železniční dopravy na Ostravsku v 18. a 19. století“. Součástí této výstavy bude expozice se zaměřením na historii železničních vleček mezi doly Ostravsko- karvinského revíru

Provozování webových stránek společnosti s aktuálními informacemi, odkazy a zprávami o nových poznatcích z historie železniční dopravy v obvodu MS kraje.

Rozsah činnosti i aktuální informace jsou uvedeny na vlastních webových stránkách muzea. Zde jsou i odkazy na jiné železniční muzea v ČR, na Slovensku a v Polsku. Patří sem i aktuální informace o historii jednotlivých tratí v MS kraji. Tyto budou postupně rozšiřovány o další dokumenty- plány, fotografie. Negativní stránkou těchto stránek je minimální aktualizace.

Publikační činnost s cílem zvýšení povědomí o historii železnice a pořádání veřejných přednášek, diskusních setkání, jejichž cílem bude přiblížit vznik a rozvoj železniční dopravy na Ostravsku.

Muzeum připravuje postupně vydání brožur s historickou tematikou trati. Je dokončena brožura „150 let Báňské dráhy“. V přípravě jsou další 4 brožury.

Poskytování odborných konzultací pro návštěvníky muzea o historii železniční dopravy na Ostravsku.

Odborné konzultace probíhají v rámci expozice výstavy. Zatím není zabezpečeno samostatnými akcemi na nějaké dané téma.

Umožnění badání zájemcům v archiváliích železničního muzea.

Je vvytvořena „Badatelny muzea“ pro studium historických železničních dokumentů z obvodu města Ostrava a historického Slezska. Badatelna slouží pro studium různých dokumentů písemných, fotografií. Později i pro filmy ,artefakty apod. Podstatou činnosti badatelny bude prezentování dokumentů v digitální formy. Badatelna má omezené možnosti z důvodu malého množství vlastních dokumentů.

Podpora, organizování nebo pořádání nostalgických jízd.

V prvním roce činnosti muzea nebyly plánovány. Jsou zahrnuty až na letní období v roce 2014.

Ochrana památek a dědictví železnice a jiného nehmotného dědictví historie železnice.

Není zatím v plánu muzea z důvodu upřednostnění jiných cílů muzea.

Ostatní:

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zájemcům v souladu s prioritami stanovenými správní radou. První kroky jsou zajištěny i ve spolupráci s městy a obcemi MS kraje a poskytuje jim podklady k historii železnice v jejich lokalitách. Ke vzdělávání školní mládeže o historii železnice a podmínky této propagace využívá zatím formou expozice výstavy.

Společnost zatím nespolupracuje s dalšími českými i zahraničními společnostmi se stejnou náplní činnosti a ani neorganizuje regionální, národní a mezinárodní semináře a konference.

V průběhu roku 2012 a 2013 se významně projevila spolupráce s Českými drahami, a.s. a její složkou RSM Olomouc a dále se SŽDC – OŘ Ostrava.

Postupně se rozšiřuje spolupráce se samosprávnými organizacemi a ziskovými firmami.

Naplňování hlavních cílů společnosti je závisle na schopnosti orgánů společnosti oslovit firmy a organizace pro podporu muzejní činnosti. V uplynulém roce patřily mezi naše dárce, sponzory a grantové organizace - Nadace OKD, CZ LOKO, Nadace Landek, Bonatrans, Statutární město Ostrava, VÚŽ, AWT, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, T RAIL. 

Je příjemné, že pro nově vzniklé muzeum tyto organizace a firmy měly pochopení podpory a tato podpora se postupně připravuje i pro rok 2014. Na konci roku 2013 byla pro rok 2014 zajištěna i finanční podpora MS kraje. Je nutné však konstatovat, že pro snížení náročnosti výdajů muzea chybí více dobrovolných spolupracovníků, lidí z řad veřejnosti, především z řad železničářů, kteří by zajistili v různé formě podporu muzea. To se nám nepodařilo v plné míře zajistit. Je to dáno i tím, že veřejnost není dostatečně informovaná o prospěšnosti činnosti muzea. V tom do budoucna spočívá hlavní úkol pro zakladatele, členy Správní rady a Dozorčí rady i zaměstnanců muzea.

 

 

 

 1. Finanční zpráva, finanční plán na rok 2014

 

Viz přílohy:

 

Hospodaření 2012

Hospodaření 2013

Drobný majetek

Pohledávky k 31. 12. 2013

Závazky k 31. 12. 2013

Finanční příspěvky sponzorů za rok 2012 a 2013

 

Přílohy jsou jen součásti zprávy pro rejstříkový krajský soud. Pro veřejnost jsou k nahlédnutí v kanceláři Železničního muzea moravskoslezského, o.p.s.

 

 

 1.  Závěr

 

Na závěr hodnocení výroční zprávy bych chtěl vyjádřit spokojenost, že se nám podařilo zajistit provoz nově založeného muzea a připravit expozici v prostorech, které byly bez potřebného vybavení pro takové účely. Kromě zajištění vybavení podlahovou krytinou, panely, vitrínami, to byl další desítky potřebných položek. Aktivním podílem několika dobrovolných zaměstnanců a sympatizantů byly zajištěny i potřebné podklady pro expozici. Velký podíl na tom mají i archívy a muzea, které novému subjektu mezi muzei poskytly bez problému své dokumenty a artefakty.

Zásluhu na dobré pozici muzea mají sponzoři a dárci, železničářská veřejnost a příznivci železnice. Je naším přáním, aby tyto organizace a osoby byli nápomocní i v roce 2014 a věnovali svou podporu a přízeň na zachování historie železnice.

Zároveň chci poděkovat za obětavou práci zakladatelům, členům Správní rady a Dozorčí rady, i zaměstnancům a externím dobrovolníkům muzea, kteří se podle svých možnosti na dobrých výsledcích podíleli.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Vojtěch Hermann

                                                                                                          ředitel společnosti                                

 

 
Středa 12:00 - 16:00
Čtvrtek 12:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 16:00
Neděle 9:00 - 16:00
Výpravní budova železniční stanice Ostrava střed
 
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.
Frýdlantská 499/5
702 00 Ostrava
GPS:    49.8290672N, 18.2829283E
 
Tel.: +420 972 765 600, +420 723 289 060